Giới thiệu

“Xem Gì Đây” là trang blog vận hành tự động hoàn toàn bởi thuật toán A.I và Big Data nhằm đem lại cho độc giả:

  1. Xem các thông tin tổng hợp các chủ đề cần theo dõi theo sở thích và phát triển bản thân
  2. Lưu trữ thông tin cho việc tìm kiếm cá nhân (Knowledge Tagging)

Theo dõi trang trên Facebook: